Obchodné podmienky internetového obchodu www.sestrice.com

1. Všeobecné ustanovenia

Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán, ktoré vyplývajú z kúpnej zmluvy uzavretej na diaľku medzi predávajúcim a kupujúcim, predmetom ktorej je nákup tovaru cez internetový obchod umiestnený na internetovej stránke www.sestrice.com. Tieto obchodné podmienky sú zároveň neoddeliteľnou súčasťou takejto zmluvy.

Odoslaním objednávky kupujúci potvrdzuje, že rozumie obsahu obchodných podmienok a súhlasí s ním.

Zmluvné strany sa pred uzavretím kúpnej zmluvy môžu dohodnúť na úprave týchto obchodných podmienok, čím je zaručená rovnosť zmluvných strán.

Internetový obchod www.sestrice.com je určený pre osoby staršie ako 16 rokov.

2. Kto je kto

Predávajúcim je prevádzkovateľ internetového obchodu:

Sestrice, s.r.o.
Tupolevova 4
851 01 Bratislava
Slovensko
IČO: 50076701
IČ DPH: SK2120165630
zapísaná do Obchodného registra na okresnom súde Bratislava I, odd. Sro, vložka č. 107831/B

(ďalej len “Sestrice, s.r.o.” alebo „predajca“ alebo „my“)

Kupujúcim je fyzická alebo právnická osoba, ktorá nakupuje výrobky alebo využíva služby, a to buď ako spotrebiteľ alebo podnikateľ.

Orgánom dozoru je:

Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)
Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj
Prievozská 32
P. O. Box 5
820 07 Bratislava
odbor výkonu dozoru
tel. č.: 02/58272 172
fax č.: 02/58272 170

3. Ochrana súkromia, osobných údajov a registrácia

Všetky vaše osobné údaje sú spracúvané v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z., o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len “zákon”) a podľa nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 (GDPR).

Pre využívanie internetovej stránky www.sestrice.com a nakupovanie v elektronickom obchode, ktorý je na nej umiestnený, od vás vyžadujeme len nevyhnuté osobné údaje. Slúžia iba pre účely identifikácie pri nákupe, účtové úkony a zaslanie tovaru na vašu adresu.

Pre nakupovanie v elektronickom obchode nie je potrebná registrácia. Ak sa však rozhodnete zaregistrovať, zjednoduší sa vám vypĺňanie údajov pri opakovanom nákupe.

O zmenu, transfer, obmedzenie alebo vymazanie vašich osobných údajov môžete kedykoľvek požiadať na adrese privacy@sestrice.com. Na túto adresu môžete rovnako napísať v prípade akýchkoľvek otázok ohľadom ochrany súkromia.

Všetky informácie o ochrane vášho súkromia nájdete podrobne rozpísané v časti Ochrana osobných údajov.

4. Objednanie tovaru a uzavretie zmluvy

Vaša objednávka je návrhom kúpnej zmluvy a samotná kúpna zmluva je uzatvorená momentom uhradenia objednávky z vašej strany. Vašu objednávku odošlete potvrdením tlačidla „Odoslať“ v treťom kroku (“Posledná kontrola”) nákupného procesu. Od tohto momentu medzi kupujúcim a predávajúcim vznikajú vzájomné práva a povinnosti.

O prijatí objednávky vás automaticky informujeme e-mailom. Všetky objednávky prijaté naším obchodom sú záväzné. Po uhradení kúpnej ceny už nie je možné objednávku z vašej strany zrušiť.

Vyhradzujeme si právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy, ak sa objednaný tovar nenachádza v našom sklade a na obmedzenie maximálneho množstva tovaru, ktoré si môže objednať jeden zákazník. Ak zaplatíte za objednaný tovar a my nebudeme schopní vám ho doručiť, budeme vás okamžite kontaktovať za účelom dohody o ďalšom postupe a bezodkladného vrátenia peňazí. Doba vrátenia vynaložených prostriedkov je závislá na dohodnutom spôsobe, ale nesmie prekročiť 14 dní od vykonania úhrady.

5. Cena a spôsob platby

Všetky uvedené ceny sú konečné vrátane DPH a platné v čase objednávky. Pri objednávkach, ktoré budú doručené do krajín Európskej únie, bude výška DPH prerátaná podľa miestnej sadzby ešte pred úhradou. Pri objednávkach, ktoré budú doručené mimo krajiny Európskej únie, bude pri nákupe odrátaná DPH a povinnosť zdanenia sa prenáša na zákazníka v krajine doručenia.

Konečná cena je tvorená cenou tovaru a cenou za dopravu vypočítanou podľa hodnoty objednaného tovaru a adresy dodania. Ceny za dopravu sú zhrnuté v Cenníku dopravy.

Platbu môžete uskutočniť prostredníctvom dobierky, platobných kariet Visa a MasterCard alebo prostredníctvom služby PayPal. Viac o ochrane vašich osobných údajov pri platbách sa dozviete v časti Ochrana osobných údajov.

Po odoslaní zásielky vám e-mailom zašleme faktúru vo formáte PDF, ktorá je v zmysle §71 zákona č. 222/2004 Z.z. o účtovníctve plnohodnotným účtovným dokladom a zároveň vám slúži aj ako záručný list. Ak chcete mať faktúru aj v papierovej podobe, napíšte nám na adresu hello@sestrice.com a my vám pošleme aj papierovú faktúru.

6. Dodanie tovaru

Objednaný tovar vám pošleme Slovenskou poštou alebo prostredníctvom zazmluvnenej prepravnej služby. Dodanie tovaru sa uskutoční zvyčajne v dobe od 1 do 5 dní od objednania tovaru. Najviac môže trvať 20 dní. Naša povinnosť dodať vám objednaný tovar je splnená odovzdaním tovaru prvému prepravcovi na prepravu.

O tom, že vaša objednávka bola odovzdaná prepravcovi, vás budeme informovať e-mailom. Ak vám tovar nebude doručený ani do 20 dní po našom e-maile, kontaktujte nás, prosím, na adrese hello@sestrice.com. Viac informácií o dodaní tovaru nájdete v časti Doprava.

Zákazník nadobúda vlastnícke právo k tovaru jeho prevzatím v mieste dodania a úplným zaplatením kúpnej ceny. Prevzatím tovaru prechádza na zákazníka rovnako nebezpečenstvo náhodnej skazy a náhodného zhoršenia.

7. Záruka

Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru. Záručná doba na všetok náš tovar je 2 roky. Záručná doba môže byť predĺžená o dobu, ktorú produkt strávil v záručnej oprave. Ak vám v dôsledku reklamácie vymeníme tovar za nový, záručná doba začína plynúť dátumom prijatia nového produktu.

Pri doručení tovaru zodpovedáme za:

  • dodržanie ceny, ktorá bola platná v čase odoslania objednávky
  • odoslanie tovaru bez vád
  • dodanie tovaru v kvalite a množstve podľa objednávky
  • priloženie daňového dokladu a záručného listu (faktúry)

Ak zistíte, že niektorý z vyššie uvedených bodov nebol naplnený, oznámte nám to najneskôr do 48 hodín emailom na adresu hello@sestrice.com. Neskoršie reklamácie poškodenia alebo nekompletnosti tovaru nemusia byť uznané. Nenesieme zodpovednosť za oneskorené dodanie tovaru spôsobené doručovateľom alebo nesprávne udanou adresou prijímateľa, či za poškodenie zavinené doručovateľom.

8. Odstúpenie od zmluvy

Do 14 dní od prevzatia tovaru máte právo odstúpiť od zmluvy bez uvedenia dôvodu a toto odstúpenie sa riadi ustanoveniami zákona č. 102/2004 Z.z.

Odstúpiť od zmluvy môžete v listinnej podobe alebo v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči a môžete využiť formulár na odstúpenie od zmluvy. Oznámenie o odstúpení od zmluvy pošlite na adresu:

Sestrice, s.r.o
Tupolevova 4
85101 Bratislava
Slovensko

alebo na emailovú adresu hello@sestrice.com.

Lehota 14 dní na odstúpenie tovaru sa považuje za dodržanú, ak odstúpenie pošlete najneskôr v posledný deň tejto lehoty.

Najneskôr do 14 dní odstúpenia od nám tovar doručte alebo po predchádzajúcej dohode odovzdajte osobne na adrese:

Sestrice, s.r.o
Tupolevova 4
85101 Bratislava
Slovensko

Adresa pre vrátenie tovaru v rámci ČR:

FHB Group s.r.o.
c/o Sestrice – 70155
Vídeňská 297/99
63900 Brno
Česká republika

Najneskôr do 14 dní od doručenia oznámenia vám vrátime vaše prostriedky vynaložené na kúpu tovaru vrátane poštovného, ktoré ste uhradili pri kúpe. Ak ste platili platobnou kartou, vrátime vám ich na bankový účet, ku ktorému bola karta vydaná. Ak ste platili PayPalom, vrátime vám ich na váš PayPal účet. Ak ste platili dobierkou, vrátime vám ich na bankový účet, ktorý uvediete v oznámení o odstúpení od zmluvy.

14 dňová lehota na vrátenie tovaru neslúži na bezplatné vyskúšanie si produktu. Vrátiť môžete len nepoužitý a neopratý tovar.

Náklady na vrátenie tovaru znáša spotrebiteľ. Tovar vrátený formou dobierky nepreberieme.

V prípade firemného zákazníka sa odstúpenie od zmluvy riadi ustanoveniami Obchodného zákonníka.

9. Reklamácie

Pri chybe, ktorá sa dá odstrániť a objaví sa počas záručnej doby, máte nárok na bezplatné a riadne odstránenie chyby. V prípade chyby, ktorá sa nedá odstrániť, alebo viackrát opakovanej odstrániteľnej chyby (viac ako 2-krát), alebo väčšieho počtu rôznych odstrániteľných chýb, ktoré bránia riadnemu užívaniu tovaru ako tovaru bez chyby, predávajúci vybaví reklamáciu v závislosti od vášho rozhodnutia možnými spôsobmi: výmenou tovaru, primeranou zľavou z tovaru alebo odstúpením od kúpnej zmluvy.

Reklamáciu si môžete uplatniť na adrese hello@sestrice.com. Pred tým, ako nám tovar budete posielať späť na reklamáciu, nás, prosím, vždy vopred kontaktujte. Postup, ako nám zaslať tovar v prípade reklamácie, nájdete v časti Vrátenie tovaru.

Po prijatí tovaru bude reklamácia vybavená v čo najkratšom čase, najneskôr však do 30 dní od prijatia reklamovaného tovaru. O výsledku reklamácie budete informovaní bezprostredne po rozhodnutí o oprávnenosti reklamácie e-mailom alebo telefonicky. Záruka sa nevzťahuje na opotrebovanie vecí, ktoré je spôsobené ich bežným používaním, napríklad žmolky, ktoré sa prirodzene vytvárajú na textíliach, tiež na mechanické poškodenie (také poškodenie výrobku, ktoré nemohlo vzniknúť bežným používaním tovaru na účel, pre ktorý bol vyrobený).

Ak ide o tovar, u ktorého bola cena znížená kvôli jeho materiálovej chybe, záruka sa nevzťahuje na túto chybu. Záruka sa nevzťahuje na chybu alebo poškodenie, ktoré vzniklo nesprávnym ošetrovaním (napríklad praním v nevhodnom pracom prostriedku, na nevhodnom pracom programe), poškodenie spôsobené domácimi škodcami, ako je napríklad moľa šatová, skladovaním (dlhodobým uložením bez preskladania a vyvetrania, môže v mieste zloženia vzniknúť oslabené miesto a materiál v tomto mieste stráca pevnosť), používaním v rozpore s účelom, na ktorý je tovar určený, alebo používaním v rozpore s inštrukciami, ktoré sú uvedené na stránke v časti Starostlivosť a inštrukciami pribalenými v zásielke produktu.

Záruka sa nevzťahuje na rozdielnu farebnosť reálneho produktu voči jeho vyobrazeniu na fotografiách použitých na tejto stránke, pretože nevieme garantovať, ako sa farby zobrazujú na vašom displeji.

Šatky a nosiče sú tkané z prírodných vlákien, ktoré majú svoje charakteristické vlastnosti. Jednotlivé vlákna obsahujú hrubšie a tenšie miesta, ktoré vznikajú pri súkaní, nerovnosti, drobné uzlíčky, ktoré nie sú definované ako chyba vlákna.

Pri tkaní je priadza vystavená veľkému tlaku, pri ktorom môže dôjsť k jej roztrhnutiu. Odborné spojenie takto roztrhnutej priadze (tzv. začistenie) nemá vplyv na výsledné vlastnosti materiálu, a preto nie je dôvodom na reklamáciu.

V prípade vyššieho počtu chýb je odev, nosič alebo šatka označená ako tovar 2. triedy s ukážkou týchto chýb. Chyby, kvôli ktorým bol produkt zaradený do 2. triedy a s ktorými ste boli oboznámení pred uzavretím kúpnej zmluvy, nie sú dôvodom na reklamáciu. Aj keď na tkanie používame tie najkvalitnejšie dostupné priadze, aj pri nich môže dôjsť k drobným chybám.

Záruka sa nevzťahuje na chyby, ktoré vznikli po uplynutí záručnej doby.

10. Riešenie sporov

Právne vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim v súvislosti s používaním internetového obchodu a uzatvorením zmluvného vzťahu sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky.

V prípade vzniku sporu je daná právomoc súdom Slovenskej republiky.

Nakupujúci – spotrebiteľ – má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu (e-mailom na hello@sestrice.com), ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva.

Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS). Podľa zákona č. 391/2015 Z.z. ARS subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona č.  391/2015 Z.z. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona č. 391/2015 Z.z.

Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online tu. Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania.
Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.

11. Záverečné ustanovenia

Vyhradzujeme si právo Obchodné podmienky kedykoľvek zmeniť alebo doplniť, pokiaľ si to bude vyžadovať zmena obchodnej politiky alebo platnej legislatívy.

Akékoľvek zmeny nadobúdajú účinnosť ich zverejnením na stránke www.sestrice.com.

Právne vzťahy vyplývajúce z kúpnej zmluvy sa riadia Obchodnými podmienkami účinnými v deň vzniku objednávky tovaru.

Všetky právne vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim, ktoré vyslovene neupravujú tieto Obchodné podmienky sa riadia ustanoveniami Občianskeho zákonníka, Obchodného zákonníka, Zákona o ochrane spotrebiteľa, Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku, prípadne ďalšími právnymi predpismi Slovenskej republiky.

Tieto obchodné podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 1. 5. 2021.

© 2023 Sestrice, s.r.o. Všetky práva vyhradené. Akékoľvek použitie obsahu – častí alebo celku, najmä rozmnožovanie a šírenie textov, obrázkov, fotografií či ukážok akýmkoľvek mechanickým alebo elektronickým spôsobom, je bez písomného povolenia od Sestrice, s.r.o. zakázané.