Your cart

Returns


EN|SK

Do 14 dní od prevzatia tovaru máte právo odstúpiť od zmluvy a kompletný nepoužitý tovar v pôvodnom balení vrátiť.

V takom prípade nás najskôr kontaktujte na adrese hello@sestrice.com. Následne nám pošlete svoje vyhlásenie o odstúpení od zmluvy. Uveďte číslo objednávky a dátum nákupu. Na odstúpenie od zmluvy, prosíme, použite tento formulár:

Komu: hello@sestrice.com,
sídlo: Sestrice s.r.o., Tupolevova 4, 851 01 Bratislava, Slovakia
Predmet: Odstúpenie od zmluvy
Týmto oznamujem, že odstupujem od zmluvy na tento tovar:..............
Číslo faktúry:...............
Dátum objednania:.............
Dátum prevzatia:..............
Dôvod odstúpenia od zmluvy (nie je povinné uviesť):.........
Meno a priezvisko zákazníka:..............
Adresa zákazníka:..............
Peňažné prostriedky žiadam vrátiť na číslo účtu:..............
Dátum:.................
Podpis zákazníka (iba ak sa tento formulár podáva v listinnej podobe):..............

Odstúpenie od zmluvy musí byť doručené najneskôr v posledný deň 14 dňovej lehoty. Následne zašlite tovar na adresu, ktorú vám uvedieme v odpovedi na vaše odstúpenie od zmluvy e-mailom. Ste povinní vrátiť všetko, čo ste na základe kúpnej zmluvy získali. Ak vrátený tovar nebude kompletný alebo bude čiastočne poškodený, vrátená suma bude znížená o náhradu škody.

Do 14 dní od prevzatia vráteného tovaru vám vrátime peniaze pôvodnou formou platby, ak nebude dohodnutý iný spôsob.

Náklady na vrátenie tovaru znáša zákazník. Preto odporúčame zásielku poistiť a poslať doporučene. Zásielky poslané na dobierku nebudú našou stranou prebraté. Tovar musí byť pre prepravu riadne zabalený, aby nedošlo k jeho poškodeniu.

14 dňová lehota na vrátenie tovaru zakúpeného prostredníctvom našej stránky neslúži na bezplatné vyskúšanie si produktu. Vrátený tovar musí byť nepoužitý a neopraný.

Zasielanie tovaru na reklamáciu

Pri reklamácii nás najskôr kontaktujte emailom na adrese hello@sestrice.com.

Výrobky, na ktoré sa vzťahuje právo uplatnenia reklamácie, musia byť odovzdané na posúdenie ihneď po zistení závady, musia byť čisté a s náležitými dokladmi.

Tovar nám zašlite na adresu, ktorú vám uvedieme v odpovedi e-mailom. Neposielajte tovar na dobierku, v takom prípade nebude tovar prevzatý. Odporúčame vám tovar poistiť a poslať doporučene. K tovaru musíte priložiť kópiu faktúry.

Tovar musí byť pre prepravu riadne zabalený tak, aby nedošlo k jeho ďalšiemu prípadnému poškodeniu. Tovar je z hygienických dôvodov na reklamáciu prijatý len riadne vyčistený.

Ihneď po obdržaní tovaru vám zašleme reklamačný protokol. O vybavení reklamácie budete informovaní e-mailom.

U zamietnutých reklamácií môžu byť účtované náklady na reklamačné konanie a manipulačné poplatky.

Rovnako ako pri dodaní objednávky budete informovaní o expedícii balíka a termíne doručenia.

 

Our policy lasts 14 days. If 14 days have gone by since your purchase, unfortunately we can’t offer you a refund or exchange. In these 14 days since delivery of the goods you have right to return complete and unused goods in original packaging.

Please contact us first at hello@sestrice.com. Then you send us the declaration of withdrawal to our address. Please always mention your order number and date of purchase. Please use this withdrawal form:

To: hello@sestrice.com,
Address: Sestrice s.r.o., Tupolevova 4, 851 01 Bratislava, Slovakia
Subject: Declaration of Withdrawal
Hereby I give notice that I am withdrawing from the contract for these goods:..............
Invoice number:...............
Date of purchase:.............
Date of delivery:..............
Reason (optional):..........
Name and surname:.............
Customer address:..............
Money should be send here (account number):..............
Date:.................
Customer signature (only if this form is submitted in paper form):..............

The withdrawal form must be delivered on the last day od 14 days period latest. Then ship the product to the address that you received in our reply to your withdrawal by e-mail. You are obliged to return everything you have received. If returned goods is not complete or partially damaged, the repayment will be reduced by compensation.

Within 14 days of receipt of returned goods we will refund your money in the form of the original payment, unless agreed other way.

The costs of returning goods shall be paid by the customer. Therefore, we recommend to insure a shipment and ship it by "registered mail". Returns sent by "cash on delivery" will not be accepted. The goods must be properly packaged for transport to avoid its damage.

14 day period to return goods purchased through our site is not for the free trial product. Returned goods must be unused and not washed.

Returning goods to product claim

First contact us by email at hello@sestrice.com.

The products subject to the right of the claim must be submitted for consideration immediately after detecting defects, must be clean and with all proper documents

.

Ship the goods to the address that we will send you in reply e-mail. Claims sent by "cash on delivery" will not be accepted. We recommend that you insure the goods and sent it by registered mail. Please attach the copy of your invoice.

The goods must be properly packaged for transport to avoid further damage. Claimed products are, for hygienic reasons, accepted only properly cleaned.

Immediately after receiving the goods, you will receive a complaint protocol. When your claim is solved, we will inform you by e-mail.

The rejected claims may be charged by the cost of the complaint procedure and handling fees.

As with the delivery of the order you will be informed about the expedition and package delivery date.