Your cart

Shipping


Vašu objednávku spracujeme a pripravíme na odoslanie čo najskôr, v priebehu 1-5 pracovných dní.

Následne tovar odovzdáme prepravnej spoločnosti (Slovenská pošta, GLS) v závislosti od krajiny, do ktorej zásielka smeruje. Zároveň vám pošleme automatický email s informáciou o postúpení zásielky prepravcovi.

Cena dopravy nie je zahrnutá v cene šatky a je určená podľa Cenníka dopravy.

Doba doručenia zásielky závisí na krajine adresáta a môže trvať od 1 do 30 dní. Ak ani po 30 dňoch neobdržíte zásielku, kontaktuje prepravnú spoločnosť a následne aj nás na adrese hello@sestrice.com. Preveríme možnosti nedoručenia a následne vám ich poskytneme e-mailom.

V zásielke spolu s tovarom obdržíte faktúru, ktorá slúži ako účtovný doklad aj ako záručný list. Ako zákazník alebo poverený zástupca ste povinný tovar prijať. Neprevzatie tovaru, resp. odmietnutie prevzatia tovaru sa považuje za splnenie záväzku dodať tovar. Ak si tovar neprevezmete a vráti sa nám späť, máme právo od kúpnej zmluvy odstúpiť a požadovať od Vás náhradu nákladov spojených s vrátením tovaru. Opätovné zaslanie tovaru je možné len po vzájomnej dohode.

Pri prevzatí tovaru ste povinný skontrolovať zásielku. V prípade viditeľného poškodenia zásielky alebo tovaru spôsobeného prepravou ste oprávnený zásielku neprevziať.

 

You order will be processed and prepared for shipping in the shortest time possible, usually 1-5 working days.  

The consignment will be handed over shipping company (Slovak Post, GLS) depending on the country where the consignment is heading. We will inform you of transfer of your goods to the delivery service by email.

Shipping cost is not covered in wrap's price and is defined by Shipping rates.

Shipping time depends on the country of delivery and might take form 1 to 30 working days. If you don’t receive your order after 30 days, please contact your local post office and us at hello@sestrice.com. We will examine the possibility of a delivery failure and let you know by e-mail.

There will be an invoice in your package, which serves as an accounting document and as a warranty certificate. As a customer or an authorized representative you are obliged to accept the goods. Declining of accepting the goods or refusal to accept the goods shall be considered as fulfilling of our obligation to deliver the goods. If you do not accept the goods and it returns back to us, we have the right to withdraw from the contract and ask you to pay the cost of returning the goods. Resending goods is possible only by mutual agreement.

When receiving the goods you are obliged to check the consignment. In case of visible damage caused by the shipment or transport of the goods you have right not to accept the consignment.