Your cart

Terms of Services


EN|SK

Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti spoločnosti Sestrice s.r.o., Tupolevova 4, 851 01 Bratislava, Slovakia, IČO: 50076701, IČ DPH: SK2120165630, zapísanej do Obchodného registra na okresnom súde Bratislava I, odd. Sro, vl.č. 107831/B (ďalej len “Sestrice, s.r.o.” alebo „predajca“ alebo „my“) a našich zákazníkov („vy“), ktoré vyplývajú z kúpnej zmluvy uzavretej medzi spoločnosťou Sestrice, s.r.o. ako predávajúcim a zákazníkom ako kupujúcim prostredníctvom internetu a predmetom, ktorých je nákup tovaru cez internetový obchod umiestnený na internetovej stránke www.sestrice.com. Zákazníkom sa v tomto prípade rozumie fyzická osoba, ktorá kupuje tovar pre svoju osobnú potrebu. Právnické osoby, ktoré majú záujem o kúpu tovaru uvedeného na internetovej stránke www.sestrice.com, môžu kontaktovať spoločnosť na adrese hello@sestrice.com.

1) Registrácia, ochrana súkromia a osobných údajov

Na internetovej stránke www.sestrice.com môžete nakupovať aj bez registrácie. Ak sa však rozhodnete zaregistrovať, zjednoduší sa vám vypĺňanie údajov pri opakovanom nákupe.

Všetky vaše údaje slúžia len pre účely identifikácie pri nákupe na stránke www.sestrice.com., účtové úkony a na zaslanie tovaru na vašu adresu. Na stránke sa môžete zaregistrovať na zasielanie ponukových e-mailov s novinkami z internetového obchodu predajcu. Ponukové e-maily vám budeme zasielať maximálne dvakrát do mesiaca. Službu zasielania noviniek e-mailom môžete kedykoľvek zrušiť na e-mailovej adrese: hello@sestrice.com alebo na pevnej adrese uvedenej vyššie.

Všetky vaše osobné údaje sú spracúvané v zmysle zákona zákona č. 122/2013 Z.z., o ochrane osobných údajov (ďalej len “zákon”). Podrobnejšie informácie o ochrane vášho súkromia nájdete v časti Ochrana osobných údajov.

2) Objednanie tovaru a uzavretie zmluvy

Vaša objednávka je návrhom kúpnej zmluvy a samotná kúpna zmluva je uzatvorená momentom uhradenia objednávky z vašej strany. Vašu objednávku odošlete potvrdením tlačidla „Complete order“ Od tohto momentu medzi kupujúcim a predávajúcim vznikajú vzájomné práva a povinnosti. Všetky objednávky prijaté týmto obchodom sú záväzné. Po uhradení kúpnej ceny už nie je možné objednávku z vašej strany zrušiť. O prijatí objednávky vás automaticky informujeme e-mailom.

Ak zaplatíte za objednaný tovar a my nebudeme schopní vám ho doručiť, budeme vás okamžite kontaktovať za účelom dohody o ďalšom postupe a bezodkladného vrátenia peňazí. Doba vrátenia vynaložených prostriedkov je závislá na dohodnutom spôsobe, ale nesmie prekročiť 30 dní od vykonania úhrady. Vyhradzujeme si právo na obmedzenie maximálneho množstva tovaru, ktoré si môže objednať jeden zákazník. Vzhľadom na limitovaný počet produktov si môžete objednať tovar v maximálnej hmotnosti 10 kg. Uzatvorením kúpnej zmluvy potvrdzujete, že ste sa zoznámili s týmito obchodnými podmienkami, vrátane reklamačných podmienok, a že s nimi súhlasíte.

3) Cena a spôsob platby

Všetky uvedené ceny sú konečné a platné v čase objednávky.

K cene tovaru sa pripočítava cena za dopravu podľa množstva objednaného tovaru a adresy dodania. Cenník dopravných služieb pre jednotlivé krajiny nájdete v časti Doprava

Platbu môžete uskutočniť prostredníctvom platobných kariet Visa, MasterCard alebo prostredníctvom služby PayPal. Viac o ochrane vašich osobných údajov pri platbe kartou sa dozviete v časti Ochrana osobných údajov. V každej zásielke je priložená faktúra, ktorá slúži ako daňový doklad a súčasne aj ako záručný list. Ak doklad vo vašej zásielke chýba, prosím, kontakujte nás čo najskôr emailom na adrese hello@sestrice.com.

4) Dodanie tovaru

Naša povinnosť dodať vám objednaný tovar je splnená odovzdaním tovaru prvému prepravcovi na prepravu. Tovar posielame Slovenskou poštou formou balíka alebo prostredníctvom prepravnej služby GLS. Vo všeobecnosti je termín dodania tovaru od 5 do 30 dní od dátumu prijatia objednávky.

O tom, že vaša objednávka bola odovzdaná prepravcovi, vás budeme informovať e-mailom. Ak vám tovar nebol doručený ani do 30 dní po našom e-maile, kontaktujte, prosím, svoju dodaciu poštu a až potom nás. Bližšie informácie ohľadom dodania tovaru nájdete v časti Doprava

5) Záruka

V zásielke obdržíte účtovný doklad (faktúra), ktorý zároveň slúži ako záručný list. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru. Záručná doba na všetok náš tovar je 2 roky. Záručná doba môže byť predĺžená o dobu, ktorú produkt strávil v záručnej oprave. Ak vám v dôsledku reklamácie vymeníme tovar za nový, záručná doba začína plynúť dátumom prijatia nového produktu.

Pri doručení tovaru predajca zodpovedá za:
  • dodržanie ceny, ktorá bola platná v čase odoslania objednávky
  • odoslanie tovaru bez vád
  • dodanie tovaru v kvalite a množstve podľa objednávky
  • priloženie daňového dokladu a záručného listu (faktúry)

Ak objavíte, že niektorý z vyššie uvedených bodov nebol naplnený, oznámte nám to najneskôr do 48 hodín emailom na adresu hello@sestrice.com. Neskoršie reklamácie poškodenia alebo nekompletnosti tovaru nemusia byť uznané. Nenesieme zodpovednosť za oneskorené dodanie tovaru spôsobené doručovateľom alebo nesprávne udanou adresou príjimateľa, či za poškodenie zavinené doručovateľom.

6) Odstúpenie od zmluvy

Do 14 dní od prevzatia tovaru máte možnosť odstúpiť od zmluvy a tovar vrátiť späť na našu adresu. Ďalšie podrobnosti a postup vrátenia tovaru nájdete v časti Vrátenie tovaru.

7) Reklamačný poriadok

Pri chybe, ktorá sa dá odstrániť a objaví sa počas záručnej doby, máte nárok na bezplatné a riadne odstránenie chyby. V prípade chyby, ktorá sa nedá odstrániť, alebo viackrát opakovanú odstrániteľnú chybu (viac ako 2-krát), alebo väčší počet rôznych odstrániteľných chýb, ktoré bránia riadnemu užívaniu tovaru ako tovaru bez chyby, predávajúci vybaví reklamáciu v závislosti od Vášho rozhodnutia možnými spôsobmi: výmenou tovaru, primeranou zľavou z tovaru alebo odstúpením od kúpnej zmluvy.

Reklamáciu si môžete uplatniť na adrese hello@sestrice.com. Pred tým, ako nám tovar budete posielať späť na reklamáciu, nás prosím vždy dopredu kontaktujte. Postup, ako nám zaslať tovar v prípade reklamácie, nájdete v časti Vrátenie tovaru.

Po prijatí tovaru bude reklamácia vybavená v čo najkratšom čase, najneskôr však do 30 dní od prijatia reklamovaného tovaru. O výsledku reklamácie budete informovaný bezprostredne po rozhodnutí o oprávnenosti reklamácie e-mailom alebo telefonicky. Záruka sa nevzťahuje na opotrebovanie vecí, ktoré je spôsobené ich bežným používaním, tiež na mechanické poškodenie (také poškodenie výrobku, ktoré nemohlo vzniknúť bežným používaním tovaru na účel, pre ktorý bol vyrobený).

Ak ide o tovar, u ktorého bola cena znížená kvôli jeho materiálovej chybe, záruka sa nevzťahuje na túto chybu. Záruka sa nevzťahuje na chybu alebo poškodenie, ktoré vzniklo nesprávnym ošetrovaním, skladovaním, používaním v rozpore s účelom, na ktorý je tovar určený, alebo používaním v rozpore s inštrukciami, ktoré sú uvedené na stránke v časti Starostlivosť a inštrukciami pribalenými v zásielke produktu. Záruka sa nevzťahuje na rozdielnu farebnosť reálneho produktu voči jeho vyobrazeniu na fotografiách použitých na tejto stránke, pretože nevieme garantovať, ako sa farby zobrazujú na vašom displeji.

Šatky sú tkané z prírodných vlákien, ktoré majú svoje charakteristické vlastnosti. Niektoré typy vlákien ako napríklad hodváb, ľan, obsahujú hrubšie a tenšie miesta, ktoré vznikajú pri súkaní, nerovnosti, drobné uzlíčky, ktoré nie sú definované ako chyba vlákna. Pri tkaní je priadza vystavená veľkému tlaku, pri ktorom môže dôjsť k jej roztrhnutiu. Odborné spojenie takto roztrhnutej priadze (tkzv. začistenie) nemá vplyv na výsledné vlastnosti materiálu a preto nie je dôvodom na reklamáciu. V prípade vyššieho počtu chýb je šatka označená ako tovar 2. triedy s ukážkou týchto chýb. Chyby, kvôli ktorým bola šatka zaradená do 2. triedy a s ktorými ste boli oboznámení pred uzavretím kúpnej zmluvy, nie sú dôvodom na reklamáciu. Aj keď na tkanie používame tie najkvalitnejšie dostupné priadze, aj pri nich môže dôjsť k drobným chybám. Záruka sa nevzťahuje na chyby, ktoré vznikli po uplynutí záručnej doby.

Nakupujúci – spotrebiteľ – má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu (e-mailom na sestrice@sestrice.com), ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z. ARS subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z.

Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm. Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania.

Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.

8) Záverečné ustanovenia

Vyhradzujeme si právo Všeobecné obchodné podmienky kedykoľvek zmeniť alebo doplniť. Akékoľvek zmeny nadobúdajú účinnosť ich zverejnením na stránke www.sestrice.com. Právne vzťahy vyplývajúce z kúpnej zmluvy sa riadia Všeobecnými obchodnými podmienkami účinnými v dobe vzniku objednávky tovaru. Pre všetky sporné vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim, ako i tento reklamačný poriadok, platia právne predpisy Slovenskej republiky. Na spory, ktoré môžu vzniknúť medzi kupujúcim a predávajúcim a ktoré nie sú upravené týmto reklamačným poriadkom, sa použijú ustanovenia Obchodného zákonníka, Občianskeho zákonníka a Zákona o ochrane spotrebiteľa.

Obchodné podmienky sú platné od 1. 1. 2016 do odvolania.

© 2016 Sestrice, s.r.o. Všetky práva vyhradené. Akékoľvek použitie obsahu - častí alebo celku, najmä rozmnožovanie a šírenie textov, obrázkov, fotografií či ukážok akýmkoľvek mechanickým alebo elektronickým spôsobom, je bez písomného povolenia od Sestrice, s.r.o. zakázané.

 

This document describes the terms, conditions and notices of Sestrice s.r.o., Tupolevova 4, 851 01 Bratislava, Slovakia, IČO: 50076701, VAT: SK2120165630, registered in the Business Register at Trencin District Court, Slovakia, odd. Sro, application no. 107831/B (the ‘Sestrice‘ or ‘seller’ or ‘we’) and our users (‘you’) subjected to a sale contract. The contract is agreed between the seller (Sestrice, s.r.o) and the user on the e-commerce website www.sestrice.com. The website is owned and operated by Sestrice, s.r.o and the user must be a natural person buying goods for personal use.

Any juridical persons interested in purchasing goods from www.sestrice.com can contact the company at hello@sestrice.com.

1) Registration and Privacy Policy

Purchase on www.sestrice.com is not conditioned by any registration. Registration of an account is voluntary and allows for easy access and repeated purchases.

Our policy is to respect the privacy of our users as well as the personal character of the electronic communication. Provided personal data (such as name, address and e-mail) are used for identification purposes, product dispatch and payment processing.

You can register on the website to receive our newsletter which will be sent no more than twice a month. You can withdraw your consent anytime by contacting hello@sestrice.com or the aforementioned postal address.

Your personal data is protected by Slovak national law (Zakon 122/2013 o ochrane osobnych udajov). More details about personal data protection can be found in our Privacy Policy.

2) Goods order and sale contract

Your order is a draft of a contract between us which will be formed after you paid for the goods. Your order is sent by clicking on the “Complete order” button. This moment forms the contract with terms and conditions for both parties.

When you place an order, you will receive an acknowledgement e-mail confirming receipt of your order which will also constitute acceptance of your order. After the payment has been processed, it is not possible for you to cancel the order.

If you have paid for goods that we are unable to deliver, we will contact you immediately to discuss the refund and next steps. The refund will be processed in a timely manner upon agreement but no later than 30 days from the time of the order.

We reserve the right to limit the maximum amount of purchased goods by one customer. Due to our limited selection of products, you can only order goods up to 10kg net weight.

By placing an order you are deemed to have accepted these terms and conditions. Please read and familiarize yourself with them.

3) Prices and payments

All prices are final.

Delivery costs are charged in addition to the product price and included in the total cost. Delivery costs vary in accordance with the weight and destination. The delivery pricelist can be found in Shipping

Payments can be processed using payment cards Visa, MasterCard or PayPal. More details about security and personal data protection when using credit cards can be found in Privacy Policy.

An invoice is attached to every order which also serves as a tax receipt and warranty. If this document was not delivered with your order, please contact us by e-mail on hello@sestrice.com.

4) Delivery

Our obligation to deliver goods is satisfied on entrusting the product to the selected delivery service. We send the orders via the national postal service (Slovenska Posta) as a parcel or via the courier company GLS. In general, the delivery will be completed in 5-30 days from our receiving your order.

We will inform you of transfer of your goods to the delivery service by email. If you don’t receive your order after 30 days of receiving this email, please contact your local post office first before contacting us. More information about goods delivery can be found in Shipping.

5) Warranty

In your order, you will receive an invoice which serves as the warranty for your purchase. The warranty period starts on receipt of your goods. The warranty period for all our goods is 2 years. This can be extended by any time the product is being repaired. If the product was, based on our return and refund policy, replaced with a new product, the warranty period starts at the receipt of the new product.

The seller is obliged to:
  • Retain the price shown at the time of order
  • Dispatch goods without faults
  • Deliver goods of the quality and the amount ordered
  • Enclose a tax receipt and warranty document to each order

If you find out that any of the above conditions were not fulfilled, please inform us in no more than 48 hours from the time of receipt at hello@sestrice.com. Subsequent claims of damage or non-completion of delivery may not be accepted.

We do not accept any liability for a delay in delivery caused by the delivery company, incorrect delivery address or damage done by the delivery company.

6) Cancellation of contract

You have an option to cancel the sale contract up to 14 days from the receipt date and return the product to us. More details can be found in Returns.

7) Claim policy

If your ordered product shows a fault during the warranty period, you are entitled to free repair of the product. In case of a non-repairable fault, a fault appearing repeatedly (more than twice) or more than one fault at a time which causes the product to be unsuitable for use, the seller is obliged to refund you in one of the following ways: replacement of the product, an appropriate discount or cancellation of the sale contract.

You can process your claim by emailing us at hello@sestrice.com. Please contact us before you send a faulty product to us. More details on the return system can be found in Returns.

Your claim will be handled without delay upon receipt of faulty product and no more than 30 days from the receipt of the goods. We will inform you about the decision regarding your claim by phone or email.

The warranty does not apply to wear and tear or mechanical damage (damage that could not have been caused by dedicated use).

The warranty does not apply to goods whose price was reduced due to a material fault. The warranty also does not apply to faults or damage caused by inappropriate care, storage, non-dedicated use or use that does not comply with instructions available on the website in the section Care or the instruction leaflet delivered with the product.

The warranty does not apply to colour differences between the actual goods and their picture on the website, as we cannot guarantee your display settings.

The wraps are woven from natural materials which have specific characteristics. Some types of threads (linen, silk) contain thicker and thinner parts which are made at the time of weaving. These little knots are not defined as a fault of material. The threads are pressurised during the weaving process which can cause snapping of the thread. Professional bonding of this thread is not relevant to the quality of the material and as such cannot be a reason for a claim. In the case of multiple faults, the wrap is marked as ‘second class’. Faults that cause the wrap to be marked as ‘second class’ cannot be a reason for a claim. Even though the best threads are used for our products, some occasional fault may occur.

The warranty does not apply to faults arising after the warranty period.

The consumer has a right to demand correction of their dispute resolution if they are not satisfied with the manner the dispute was resolved or if they maintain that the seller violated their consumer rights. They can contact the seller by email on sestrice@sestrice.com. If the seller refuses to conduct the correction or does not reply in a 30-day period since the query was sent, the consumer has a right to submit a complaint with an Alternative Dispute Resolution entity (ADR entity), legally bound by the Slovakian national law (§3 zákona 391/2015 Z.z.). The complaint can be submitted as detailed in Slovakian national law (§12 zákona 391/2015 Z.z.)

The consumer can submit their complaint also online via the European Online Dispute Resolution platform (ODR platform) - http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm.

The definition of ‘consumer’ for the purposes of Alternative Dispute Resolution covers natural persons who are acting outside their trade, business, craft or profession. However, if the contract is concluded for purposes partly within and partly outside the person’s trade (dual purpose contracts) and the trade purpose is so limited as not to be predominant in the overall context of the supply, that person should also be considered as a consumer. Alternative Dispute Resolution shall apply to procedures for the out-of-court resolution of disputes concerning contractual obligations stemming from sales contracts or service contracts between a trader and a consumer. Alternative Dispute Resolution shall apply to long-distance purchase contracts only. Alternative Dispute Resolution shall not apply to disputes where the value of the claim does not exceed €20. The ADR entity can apply a nominal fee to the consumer for filing the complaint which cannot exceed €5 including VAT.

8) General Notice and Governing Law

We reserve the right to change or amend these terms and conditions. Any modifications are valid after their publication on www.sestrice.com. Legal matters resulting from a sale contract are bound by the Terms and Conditions valid at the time of sale.

These terms and conditions shall be governed by and construed in accordance with Slovak and EU Law and all parties shall submit to the exclusive jurisdiction of the Slovak Courts.

Business terms and conditions are valid from 1st January 2016 indefinitely.

©2016 Sestrice, s.r.o. All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, distributed, or transmitted in any form or by any means, including photocopying, recording, or other electronic or mechanical methods, without the prior written permission of Sestrice, s.r.o..